Obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku.

I. DANE OSOBOWE
Dane osobowe przekazywane nam przez Ciebie w związku z rejestracją i korzystaniem ze Sklepu Internetowego naturepolis.com są przetwarzane przez ekoDetal Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Boya-Zelenskiego 2/52, 00-621 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000490234, NIP 527-27-07-006, (dalej: „Spółka”), która jest administratorem tych danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
    W przypadku jakichkolwiek pytań lub żądań dotyczących danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: sklep@naturpolis.com lub pocztowo na adres wskazany w ust. 1 powyżej.
    ekoDetal Sp.z.o.o. przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ("RODO”).
    Polityka prywatności znajduje zastosowanie, jeżeli korzystasz z usług NaturePolis.com, czyli dokonujesz rejestracji w Sklepie Internetowym, kupujesz produkty w Sklepie Internetowym, kontaktujesz się z nami lub zapisujesz się na newsletter, w celu otrzymywania od nas pocztą elektroniczną wiadomości mailowych z treściami marketingowymi. Dane osobowe przetwarzane przez eKoDetal.sp.z.o.o. są uzyskiwane bezpośrednio od Klientów, w związku z korzystaniem z usług NaturePolis.com
    W zależności od usług, z jakich korzystasz, eKoDetal.sp.z.o.o. przetwarza następujące dane  osobowe:
Dane osobowe, które zostały nam powierzone, w szczególności imię, nazwisko, Twój adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, przetwarzane są:
    - w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych przez użytkownika zamówień;
   -  w celu realizacji składanych przez użytkownika zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego naturepolis.com;
  -  w celu rozpatrywania składanych przez użytkownika reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru);
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych może uniemożliwić nam świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez użytkownika zakupów w Sklepie Internetowym naturepolis.com
Powierzając nam swoje dane osobowe masz prawo do:
- wglądu do nich,
- żądania ich aktualizacji,
- żądania ich usunięcia.
- żądania zaprzestania ich przetwarzania
- żądania przeniesienia na osobę trzecią
- wniesienia skargi do Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska, tel. +48 22 53 10 440, strona internetowa:  http://www.giodo.gov.pl/
Dane osobowe podane przez użytkownika w koncie Klienta można samodzielnie edytować i usuwać (zakładka „Twoje konto”). Można również zwrócić się do nas z żądaniem usunięcia całego konta Klienta poprzez wysłanie stosownej prośby na adres e-mail: sklep@naturepolis.com z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym naturepolis.com.
Jeśli użytkownik chce zrezygnować z otrzymywania newslettera to może to zrobić samodzielnie klikając w link rezygnacji znajdujący w mailu, kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem 799 151 146. Informacje o sposobie rezygnacji z newslettera wskazane są również w stopce każdego newslettera.
    ekodetal. sp.z.o.o wykorzystuje dane osobowe w celu udostępnienia Klientom usług NaturePolis, zarządzania kontem w Sklepie Internetowym oraz realizacji zamówień i obsługi zwrotów i reklamacji, przetwarzania danych dla celów rachunkowych i podatkowych, a także wysyłki zamówionego newslettera. Podstawą do przetwarzania danych jest przetwarzanie niezbędne dla realizacji umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w pewnych przypadkach podstawą prawną może być także szczególny przepis prawa, który pozwala ekodetal sp.z.o.o. przetwarzać dane, w celu wykonania prawnego obowiązku – np. przepisy rachunkowe i podatkowe (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
    NaturePolis.com  wysyła do Klientów komunikaty marketingowe w postaci newslettera na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej tylko wtedy, gdy Klient wyraził na to zgodę. Podstawą do przetwarzania danych jest zgoda Klienta (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Klient może zrezygnować z otrzymywania Newslettera w każdym czasie. W każdej wiadomości marketingowej, którą wysyła NaturePolis.com , znajduje się specjalny link do rezygnacji z Newslettera. Wycofanie zgody możliwe jest także poprzez wysłanie do NaturePolis wiadomości mailowej na adres: sklep@naturepolis.com. Jeżeli użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych, w tym przesyłanie mu przez nas drogą elektroniczną informacji handlowych, jego dane osobowe będą przetwarzane przez nas również w celu przekazywania informacji o naszym sklepie, ofercie i promocjach, a także informacji dotyczących produktów i usług podmiotów współpracujących z nami (za naszą wiedzą i wyraźnym przyzwoleniem).
 Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
NaturePolis wykorzystuje dane osobowe w celu kontaktowania się z Klientami, na przykład pocztą elektroniczną lub telefonicznie, poprzez komunikację na kanałach Social Mediana oraz w trakcie odpowiadania na wiadomości i posty, które zostały skierowane do NaturePolis, w celu lepszego wykonywania usług, informowania o zmianach oraz udzielania wyjaśnień i informacji. Podstawą do przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes NaturePolis(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
NaturePolis wymaga podania przez Klienta tych danych osobowych, które są niezbędne dla realizacji umowy – wykonania usług lub realizacji zamówienia. W przypadku, gdy informacje te nie zostaną podane przez Klienta, NaturePolis nie będzie mógł zrealizować usług. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.
EkoDetal Sp. z o.o. zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieganie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Dokładamy szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:
- poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
- uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
- adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe,
- dokładne i aktualne,
- nie przechowywane dłużej niż to konieczne,
- przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom (których dotyczą), w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania,
- bezpiecznie przechowywane,
- nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.   
 eKoDetal.Sp.z.o.o.  powierza dane osobowe do przetwarzania dostawcom usług, którzy realizują określone obowiązki i funkcje w imieniu NaturePolis.  eKoDetal.Sp.z.o.o. udostępnia dane dostawcom usług mającym na celu: wsparcie strony internetowej sklepu, realizację płatności związanych z zamówieniami w Sklepie, realizację usług kurierskich i realizację usług księgowych.  eKoDetal.Sp.z.o.o. powierza dostawcom usług wymienionym powyżej wyłącznie takie dane, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania usług na rzecz lub w imieniu NaturePolis.
W  przypadku przekazywania danych eKoDetal.Sp.z.o.o. zapewnia, aby dostawca usług przetwarzał dane z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa, a także nie wykorzystywał danych do celów innych niż realizacja usług.  eKoDetal.Sp.z.o.o. nie przekazuje danych osobowych innym podmiotom niż dostawcy usług opisani w pkt. powyżej, za wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne w związku z przepisami prawa.
    eKoDetal.Sp.z.o.o. przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie przez taki okres, jaki jest konieczny dla należytego wykonywania umów z Klientami, a także przez okres jaki wynika z obowiązków nałożonych na eKoDetal.Sp.z.o.o. przepisami prawa (np. w zakresie wykonania obowiązków podatkowych i rachunkowych, zgodnie z właściwymi przepisami przez okres 5 lat), wyłącznie w niezbędnym zakresie. W celach marketingowych dane są przechowywane przez okres  obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Klienta prośby o ich wycofanie.
 Klientom przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez eKoDetal.Sp.z.o.o. Klient ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Klient ma także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni. Należy wtedy wskazać szczególną sytuację, która uzasadnia zaprzestanie przez eKoDetal.Sp.z.o.o. przetwarzania objętego sprzeciwem.
   Klientom przysługuje prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych przez eKoDetal.Sp.z.o.o.
    Klientom przysługuje prawo do żądania usunięcia danych osobowych.
    Klientom przysługuje prawo do żądania przeniesienia danych osobowych do Klienta lub wskazanej osoby trzeciej.
    Klientom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska, tel. +48 22 53 10 440, strona internetowa:  http://www.giodo.gov.pl/
 Dla bezpieczeństwa, użytkownik powinien pamiętać o:
    - ustanowieniu loginu i hasła do konta Klienta uniemożliwiających w prosty sposób odgadnięcie ich przez osoby trzecie. W szczególności zalecamy stosowanie w haśle ciągu znaków i cyfr oraz dużych i małych liter;
    - wylogowaniu się ze strony naturepolis.com po zakończonej sesji (zakończonych zakupach, dodawaniu wiadomości na forum itp.). Samo wyłączenie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z wylogowaniem się ze strony naturepolis.com. Wylogowanie ze strony naturepolis.com nastąpi po kliknięciu przycisku „Wyloguj”, który jest umieszczony w prawym górnym rogu strony;
    - zachowaniu loginu i hasła do konta Klienta w tajemnicy, w tym w szczególności o nieprzekazywaniu danych (loginu, hasła) jakimkolwiek osobom trzecim;
    - korzystaniu z programów antywirusowych, w tym regularnym skanowaniu dysków w poszukiwaniu wirusów;
    - korzystaniu ze strony i Sklepu internetowego naturepolis.com wyłącznie za pośrednictwem zaufanych komputerów, na których zainstalowano wyłącznie sprawdzone oprogramowanie. Korzystanie z cudzych komputerów rodzi ryzyko przechwycenia loginu, hasła lub innych danych, które podajesz;
    Jeśli jednak użytkownik korzysta ze strony lub sklepu internetowego naturepolis.com za pomocą obcego komputera, np. w kafejce internetowej, warto pamiętać o tym, aby nie zapamiętywać danych na komputerze i usunąć historię przeglądanych stron. Z zapamiętanych danych może skorzystać osoba która będzie korzystała z komputera później.

II POLITYKA COOKIES
    eKoDetal sp.z.o.o.  nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies, jeżeli Klient wyraził na to zgodę. Podczas korzystania ze sklepu naturepolis.com na urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) zapisywane są niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze sklepu internetowego naturepolis.com tzw. pliki cookies. Dzięki zapisaniu tych plików na  urządzeniu użytkownika możliwe jest m. in. zapamiętanie danych logowania, dzięki czemu nie będzie musiał każdorazowo wpisywać loginu i hasła, zapamiętanie towarów dodanych przez niego do koszyka, czy dostosowanie treści strony do zainteresowań użytkownika.
Pliki cookie nie zawierają danych identyfikujących użytkownika, na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla urządzenia, którym posługuje się użytkownik i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.
    Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest eKoDetal Sp.z.o. W trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego naturepolis.com korzystamy z dwóch rodzajów plików cookies: sesyjnych oraz stałych. Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania ze Sklepu Internetowego naturepolis.com, opuszczenia Sklepu Internetowego naturepolis.com lub zamknięcia przeglądarki. Stałe pliki są przechowywane w  urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez użytkownika.
Jakie pliki cookie wykorzystujemy?
a)      Pliki niezbędne do działania Sklepu - pliki te umożliwiają prawidłowe działanie Sklepu Internetowego naturepolis.com, logowanie do Sklepu, nawigowanie po Sklepie, dokonywanie zakupów oraz pobieranie ze Sklepu zakupionych plików. Bez ich zapisania na urządzeniu użytkownika korzystanie ze Sklepu jest niemożliwe;
b)      Pliki zapewniające bezpieczeństwo transakcji dokonywanych w obrębie Sklepu. Brak tych plików uniemożliwi bezpieczne dokonanie transakcji;
c)      Pliki statystyczne - umożliwiają zbieranie przez nas informacji statystycznych na temat sposobu korzystania ze Sklepu;
d)      Pliki funkcjonalne - pliki umożliwiające zapamiętanie ustawień i preferencji użytkownika. Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu użytkownika nie trzeba każdorazowo wpisywać loginu i hasła.
e)      Pliki reklamowe - pliki, które umożliwiają otrzymanie spersonalizowanej reklamy. Pliki te mogą być wykorzystywane przez Sklep lub przez współpracujące ze Sklepem podmioty świadczące usługi reklamowe, dzięki czemu mogą być wyświetlane reklamy dostosowane do zainteresowań użytkownika, a ilość wyświetleń reklamy może być limitowana dzięki czemu reklamy będą mniej uciążliwe itp.
f)      Pliki społecznościowe – umożliwiające integrację serwisów społecznościowych (m. in. Facebook), z których korzysta użytkownik, ze Sklepem.
Przypominamy, że inne serwisy, w tym serwisy społecznościowe, mogą wykorzystywać pliki cookies we własnym zakresie, na zasadach określonych w polityce prywatności danego serwisu.
    W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
    Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.
    Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.
    Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
Co zrobić, jeśli nie zgadzasz się na zapisywanie plików na Twoim urządzeniu?

Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookie. Jeżeli użytkownik nie zgadza się, na zapisywanie tych plików na jego urządzeniu, musi odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Zmiana może polegać na niezapisywaniu plików cookie na  urządzeniu użytkownika, bądź na każdorazowym informowaniu go o zapisaniu danego pliku na jego urządzeniu. Użytkownik może również za każdym razem po wizycie w Sklepie usuwać pliki ze swojego urządzenia. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oraz w sekcji "Pomoc" przeglądarki internetowej użytkownika. Warto jednak pamiętać, że ograniczenia w stosowaniu plików cookie mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze Sklepu.
Ustawienia przeglądarki urządzenia użytkownika pozwalające na zapisywanie plików oznaczają, że wyraża zgodę, aby pliki te zapisywane były na jego urządzeniu.

Pozostałe informacje techniczne:
Korzystamy również z geolokalizacji, tj. sprawdzamy, z jakiej lokalizacji (kontynentu, kraju, województwa i miejscowości) zamówienie zostało złożone.
Stosujemy najnowsze technologie i specjalne procedury ochrony danych osobowych. Wykorzystujemy nowoczesne mechanizmy ochrony przekazywanych danych, w tym w szczególności połączenia szyfrujące.
Dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w tym rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych.

IV. Postanowienia końcowe
W związku z ciągłym rozwojem i postępem techniki zasady określone w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad zostaniesz poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż na 7 dni przed ich wprowadzeniem, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej sklepu internetowego naturepolis.com